Ολοκλήρωση Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

Εκτύπωση

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 18:05

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Υποβλήθηκαν 6954 προτάσεις με προϋπολογισμό 217.392.249,62 € και αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση.

Σημειώνεται  ότι ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Επιχορήγηση και κατανέμεται στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια για τις Υποδράσεις 1 & 2:

Πρόγραμμα       Περιφέρεια        Αριθμός            Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                            847       26.896.045,03

ΚΡΗΤΗ                                                 763       24.049.213,48

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ     501       15.707.031,66

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                                  501       15.442.515,16

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                                 392       12.087.935,95

ΗΠΕΙΡΟΣ                                              328       10.174.268,69

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                    222       6.986.171,97

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                                         212       6.495.691,01

                                                                                               3766     117.838.872,94

Πρόγραμμα       Περιφέρεια        Αριθμός            Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                            681       21.404.008,71

ΚΡΗΤΗ                                                 618       19.560.150,21

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                                  437       13.638.997,00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                                 409       12.681.837,70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ     394       12.169.422,55

ΗΠΕΙΡΟΣ                                              290       8.927.742,47

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                                         205       6.326.385,32

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                    154       4.844.832,73

                                                                                                  3188     99.553.376,68

                                                                                                  6954     217.392.249,62

Οι Προτάσεις  (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή  (ένα αντίγραφο),  το αργότερο σε επτά (7)  ηµέρες  (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.4.2013