Ταξίδι online στον Ιταλικό Κινηματογράφο il cinema italiano viaggia ONLINE

Εκτύπωση

Τρίτη, 19 Μάιος 2020 14:50

Cari amici,

la sesta rassegna del cinema italiano in Grecia, prevista a marzo e rinviata causa covid, viene proposta online in edizione virtuale, rispettando lo schema tradizionale e proponendo una pellicola alla settimana a partire da venerdì 22 maggio, con limitazione territoriale in ragione dei diritti di riproduzione,

trovate maggiori informazioni, trama e recensioni, trailer e foto di scena di ciascuna pellicola, nonché le modalità di registrazione nella pagina del sito dedicata all'evento,

a presto, speriamo...

αγαπητές φίλες και φίλοι,

το έκτο αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο, προγραμματισμένο για το Μάρτιο και αναβαλλόμενο λόγω κορονοϊού, διοργανώθηκε σε εικονική έκδοση κρατώντας την παραδοσιακή μορφή και προσφέροντας μια διαφορετική ταινία κάθε εβδομάδα από τις 22 Μαΐου, με εδαφικό περιορισμό στην Ελλάδα,

θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, περίληψη και κριτική, trailer και εικόνες για κάθε ταινία, καθώς και τις οδηγίες εγγραφής στην σχετική σελίδα του site,

φιλικούς χαιρετισμούς!

chers amis,

le sixième festival du cinéma italien en Grèce, prévue en mars et renvoyée à cause du covid, est proposée en édition virtuelle en respectant la formulation traditionnelle et en proposant une pellicule chaque semaine à partir du 22 mai, avec limitation territoriale en fonction des droits de reproduction,

vous trouvez plus de renseignements, trailer et photos de chaque film, ainsi que les modalités d'enregistrement dans la page du site dédiée à l'évènement,

à bientôt, on espère...

dear friends,

the sixth Italian film fest in Greece, scheduled in March and postponed because of covid, is proposed online, following the traditional framework and making available one movie per week starting on May 22nd, with territorial limitation due the reproduction rights,

you can find more info, trailer and gallery of each movie, and sign up instructions in the related webpage,

see you soon, we hope...

IL SEGRETARIO GENERALE

Εnzo Βonanno

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 19/5/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA