ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λ. Κωνσταντινίδης: ΠΩΣ Ο ΟΗΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΔΙΣΧΙΛΙΕΤΕΣ ΔΙΔΑΓΜΑ
Διαφήμιση
6/2021
M T W T F S S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λ. Κωνσταντινίδης: ΠΩΣ Ο ΟΗΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΔΙΣΧΙΛΙΕΤΕΣ ΔΙΔΑΓΜΑ

ΕκτύπωσηE-mail

Ἡ ὀργανωθεῖσα ὑπό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν συνάντησις 5 + 1 τῆς 27ης – 29ης Ἀπριλίου, 2021, μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν εἰς Γενεύην δυστυχῶς ἀπέτυχε. Ὁ ὑποφαινόμενος προέβλεπε καί ἀνέμενε αὐτήν τήν κατάληξιν, ὂχι λόγῳ κάποιας ἰδιαιτέρας ἱκανότητος, ἀλλά λόγῳ τῆς τακτικῆς, τήν ὁποίαν δυστυχῶς ἀκολουθοῦσι τά Ἡνωμένα Ἒθνη ἐπί τοῦ Κυπριακοῦ θέματος, ἡ ὁποία, κατά τήν ταπεινήν ἂποψίν μου, δέν εἶναι ἡ ὀρθή καί ἐνδεδειγμένη διά τήν λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ.

Δηλ. βλέπομεν, ὃτι κάθε φοράν πού συνέρχονται αἱ δύο πλευραί, τά Ἡνωμένα Ἒθνη ἐπιτρέπουσι εἰς τό ἓν τῶν μερῶν, ἀντί νά ἐπικεντρώνηται ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος τῆς διευθετήσεως τῶν ὀλίγων ἐκκρεμούντων ἀκόμη σημείων τῆς λύσεως, ὣστε νά ὁδηγηθῶσι τελικῶς τά δύο μέρη εἰς τήν ποθουμένην ὑφ’ ὃλων τῶν σωφρόνων καί νουνεχῶν πολιτῶν


συμφωνίαν, ταῦτα, τά Ἡνωμένα Ἒθνη, δυστυχῶς ἐπιτρέπουσι εἰς τό ἓν μέρος νά παρουσιάζῃ κάθε φοράν καί νέας θέσεις, αἱ ὁποῖαι μάλιστα ἀπέχουσι κατά παρασάγγας τῶν ἐπί τάπητος θεμάτων! Εἶναι αὐτονόητον λοιπόν, ὃτι μέ αὐτόν τόν τρόπον καί λογικήν, οὐδέποτε εἰς τόν αἰῶνα τόν ἃπαντα δύναται νά ὑπάρξῃ κατάληξις εἰς μίαν λύσιν καί κατ’ ἀκολουθίαν ὁ ἀδυνατώτερος τῶν δύο μερῶν γίνεται παίγνιον καί ἂθυρμα τῶν τερτιπίων καί τῆς δολιότητος τοῦ ἰσχυροτέρου.

Εἰλικρινῶς ὁ γράφων, εἷς ἁπλοῦς πολίτης, μένει ἒκπληκτος πρό αὐτῆς τῆς τακτικῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, πού θεωροῦνται ὡς μή τυχαῖοι ἂνθρωποι, ἀλλά ὡς οἱ πλέον πεπειραμένοι διαπραγματευταί εἰς τόν κόσμον μέ μεγάλην ἐμπειρίαν εἰς τήν διπλωματίαν καί τάς διευθετήσεις διαφορῶν μεταξύ πληθυσμῶν. Ἢ μήπως ὂχι; Εἶναι μήπως καί αὐτό ἁπλῶς μία φήμη καλλιεργηθεῖσα μεθοδικῶς πρός ἀποκοίμησιν καί παραπλάνησιν κυρίως τῶν μικροτέρων καί ἀδυνατωτέρων λαῶν;

Μπορεῖ κάποιος νά ἀπαντήση εἰς τόν γράφοντα: «Μά τί δύνανται νά πράξωσι καί αὐτοί οἱ καϋμένοι, πού εὑρίσκονται μεταξύ δύο ἀντιθέτων θέσεων; Ἀφοῦ δέν συμφωνοῦσιν οἱ διϊστάμενοι, ὁ ΟΗΕ προσπαθεῖ νά παρατείνῃ ἁπλῶς τά πράγματα πρός ἀποφυγήν μιᾶς πλήρους ἀποτυχίας. Ἒτσι, ὑπ’ αὐτάς τάς συνθήκας, εἶναι προτιμώτερον δι’ ὃλους νά τηρῆται ὑπό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μία οὐδετέρα στάσις μεταξύ τῶν πλευρῶν». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον κάθε φοράν οἱ Μεσολαβηταί νίπτουσι τάς χεῖράς των κατά τό δισχιλιετές παράδειγμα τοῦ ἐφαρμόσαντος τοῦτο Ποντίου Πιλάτου.

Ὃμως ὁ ῥόλος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν δέν πρέπει νά εἶναι τό πλύσιμον τῶν χειρῶν των, ὃπως πράττομεν ὃλοι καθημερινῶς διά τόν Κορωνηϊόν! Διότι μέ τόν τρόπον αὐτόν οὐδόλως λύονται αἱ διαφοραί τῶν δύο μερῶν καί, ὃσον ἀφορᾷ ἡμᾶς τούς Κυπρίους καί τό πρόβλημά μας, αὐτό, κατά τήν ἂποψιν τοῦ γράφοντος, οὐδέποτε θά λυθῇ, ὃπως ἀκριβῶς καί οἱαδήποτε ἂλλη διεθνής διαφορά, ὃταν διά τήν διευθέτησιν τῆς ὁποίας ἀκολουθῆται ἡ ἰδία αὐτή τακτική. Τά Ἡνωμένα Ἒθνη ἒχουσι καθῆκον νά καθοδηγῶσι τά δύο μέρη κατά τάς συναντήσεις των καί νά ὑποδεικνύωσιν αὐστηρῶς εἰς τά μέρη πότε, ὃταν καί διατί αἱ ἐκφραζόμεναι θέσεις των ὑπερβαίνουσι τά ἐπιτρεπτά ὃρια καί εὑρίσκονται ἐκτός τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τό ὁποῖον τά Η.Ε. ἀρίστως γνωρίζουσιν. Ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των κατέχουσι τό Διεθνές Δίκαιον πολύ καλύτερον οἱουδήποτε ἂλλου, ὡς καί ποῖα εἶναι τά ἐπιτρεπτά ὃρια τῶν πλευρῶν καί ἀκόμη γνωρίζουσιν εἰς βάθος τάς ὑφισταμένας Συμφωνίας εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Κύπρου, τάς ὁποίας τά ἲδια ἐνέκρινον καί ἐντός τῶν ὁρίων τῶν ὁποίων αἱ δύο πλευραί ὀφείλουσι νά ἑλίσσωνται πρός ἐξεύρεσιν τῆς ποθητῆς λύσεως.

Διατί ὃμως τά Ἡνωμένα Ἒθνη δέν χρησιμοποιοῦσι κατά τάς συναντήσεις τῶν μερῶν τά πανίσχυρα ὃπλα των; Τί φοβοῦνται; Μήπως τόν «θυμόν» τοῦ Τούρκου Σουλτάνου; Διατί ἐφθάσαμεν εἰς τό παρόν σημεῖον; Διατί πάντοτε τά Η.Ε. σιωποῦσιν καί δέν ἐκφράζουσι δυναμικήν ἂποψιν; Διότι δέν πρέπει νά τούς διαφεύγῃ, ἀλλά θά πρέπῃ νά τό γνωρίζωσι πολύ καλῶς, τί τελικῶς θά συμβῇ, ὃταν ὁ διαδραματίζων ῥόλον μεσάζοντος ἀκολουθῇ Ποντιο-Πιλατικήν τακτικήν. Εἶναι πασίγνωστον τό Παγκόσμιον Δίδαγμα, τό ὁποῖον ἐκπέμπεται ἀπό 2000 ἐτῶν εἰς ὃλην τήν Ἀνθρωπότητα ὑπό τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ κ. Γκουτέρρες, ὡς καταγόμενος ἀπό τήν Πορτογαλλίαν, μίαν χώραν γνωστήν διά τήν βαθεῖαν θρησκευτικότητά της εἰς ποσοστόν πέραν τοῦ 85% καί ἀποτελοῦσαν ἓν τῶν προπυργίων τοῦ Καθολικοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν Εὐρώπῃ, θά πρέπῃ ὁπωσδήποτε νά γνωρίζῃ καλῶς τό Χριστιανικόν Δίδαγμα, τό ὁποῖον ἐπισημαίνω εἰς τό παρόν ἂρθρον καί προέρχεται ἀπό τό Θεῖον Πάθος τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον ὃλοι οἱ ἁπανταχοῦ Χριστιανοί προσφάτως ἐζήσαμεν κατά τήν ἐτησίαν ἀνάμνησιν καί ἀναπαράστασιν τούτου.

Εἶναι τό κάτωθι συνταρακτικόν δίδαγμα: Ὃταν δηλ. ὁ μεσάζων καί διαιτητεύων μεταξύ δύο μερῶν πρός ἐξεύρεσιν μιᾶς λύσεως διαπιστώνῃ, ὃτι αἱ διεξαγόμεναι συνομιλίαι ἢ διαπραγματεύσεις δέν εὐοδοῦνται, καί αὐτός, ὡς ἂλλοτε ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, νίπτει ἁπλῶς τάς χεῖράς του, ὡς εἰς τήν ἰδικήν μας περίπτωσιν ἀποφεύγων νά ψέξῃ τό ἐν ἀδίκῳ καί ἐκτός Δικαίου εὑρισκόμενον μέρος καί ἀφήνει τά πράγματα νά ἐξελίσσωνται εἰκῇ καί ὡς ἒτυχε, τότε τελικῶς πάντοτε βγαίνει κερδισμένη εἰς τήν ὑπάρχουσαν διαφοράν ἡ θρασυτέρα καί πλέον ἐγκληματική καί δολία ἐκ τῶν δύο πλευρῶν καί ὂχι ἡ ἀθωοτέρα. Ἀπό τό θρησκευτικόν αὐτό δίδαγμα διδασκόμεθα, ὃτι μεταξύ τοῦ πλέον ἀκάκου καί πλέον καλωσυνάτου ἀνθρώπου πού ἐπλάσθη ποτέ ἀπό καταβολῆς κόσμου ἐπί τῆς Γῆς καί ὁ ὁποῖος ἐδίδασκε μόνον τήν ἀγάπην καί ἀλληλοκατανόησιν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, δηλ. τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφ’ ἑνός, καί ἑνός κοινοῦ ἐγκληματίου καί ληστοῦ ἀφ’ ἑτέρου, τοῦ Βαρραβᾶ, κερδισμένος ἀνεδείχθη ἐκ τῆς ὃλης καταστάσεως ὁ σεσημασμένος ἐγκληματίας Βαρραβᾶς, λόγῳ τῆς Ποντιο-Πιλατικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Ῥωμαίου Κυβερνήτου τῆς Ἰουδαίας! Τόν μέν Χριστόν ἒστειλε τελικῶς νά σταυρωθῇ καί ἂφησεν ἐλεύθερον τόν ἐγκληματίαν Βαρραβᾶν νά ἁλωνίζῃ ἐλεύθερος!...

Νά προσέξῃ λοιπόν ὁ Γενικός Γραμματεύς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί οἱ Σύμβουλοί του, νά μή περιπέσωσι ἐν τέλει διά τῆς στάσεώς των εἰς τό Σύνδρομον τοῦ Ποντίου Πιλάτου, ἢτοι τοῦ «πλυσίματος τῶν χειρῶν»! Διότι τελικῶς ὁδηγοῦσι τά πράγματα εἰς τό νά τιμωρήσωσι μέ τήν στάσιν των τήν ἀθώαν πλευράν καί ὂχι τήν παρανομοῦσαν!

Εἰς τήν νέαν λοιπόν συνάντησιν, τήν ὁποίαν ὁ κ. Guterres ἑτοιμάζει, ἐάν διαπιστώσῃ, ὃτι ἡ Τουρκική πλευρά ἐξακολουθεῖ νά ἐπιμένῃ νά εἰσάξῃ καί πάλιν «καινά δαιμόνια» ἐκτός τῶν προδιαγραφῶν καί Ἀποφάσεων τῆς ὑπό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἰσχυούσης συμπεφωνημένης διαδικασίας, ἢτοι τῆς ἐγκεκριμένης ὑφ’ ὃλων τῶν Κρατῶν τοῦ κόσμου συμφωνίας ἐν σχέσει πρός τήν δημιουργίαν ἑνός Κυπριακοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συντάγματος, τότε τά Η.Ε. ὡς ἡ Ἀνωτάτη Μεσολαβοῦσα Ἀρχή, ὀφείλει νά δηλώσῃ ἀπεριφράστως τόσον εἰς τόν μεγαλομανῆ ἐπεκτατιστήν Σουλτᾶνον τῆς Τουρκίας, ὃσον καί εἰς τόν νεοφανέντα ἡγετίσκον τῶν κατεχομένων, ὃτι ἐάν συνεχίσωσι νά θέτωσι θέματα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐκτός προδιαγραφῶν, τό ἑπόμενον βῆμά του θά εἶναι νά τούς καταγγείλῃ εἰς τό Παγκόσμιον δι’ἐπισήμου ἀνακοινώσεως τοῦ Ο.Η.Ε., ἢτοι εἰς ὃλα τά μήκη καί πλάτη τῆς ὑφηλίου, ὃτι αὐτοί οἱ δύο «κύριοι» εἶναι οἱ ὑπαίτιοι τῶν ἀδιεξόδων εἰς τό Κυπριακόν θέμα καί οἱ καταπατοῦντες ξένα ἐδάφη καί ὡς ἐκ τούτου φέρουσι πᾶσαν εὐθύνην διά τήν δημιουργίαν ἀδιεξόδων καί τήν σημερινήν στασιμότητα τοῦ Κυπριακοῦ.

Ἒχει πᾶν δικαίωμα ὁ κ. Guterres νά «τρίξῃ τά δόντια» ὡς ἡ Ἀνωτάτη Παγκόσμιος Ἀρχή διά τάς Διαπραγματεύσεις καί νά ἀποκαλύψῃ τούς πραγματικούς σκοπούς τῶν ἀδικούντων. Τότε εἶναι πού ἡ Τουρκική Ἡγεσία θά συνέλθῃ ἐπί τέλους καί θά καθίσῃ καί πάλιν εἰς σοβαράς διαπραγματεύσεις πρός λύσιν τοῦ χρονίζοντος προβλήματός μας ἐντός τῶν πλαισίων καί ὃρων τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἢτοι τῆς Ὁμοσπόνδου Δημοκρατίας. Μέ τά τόσα προβλήματα καί διεθνεῖς κατακραυγάς πού ἒχει ἡ Τουρκία σήμερον, θά τῆς ἦτο ἀδύνατον, πιστεύω, νά βαστάσῃ καί μίαν ἐπιπλέον Καταδίκην της ὑπό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί μάλιστα διεθνῆ, Παγκοσμίου Ἐμβελείας, περί ἀναξιοπιστίας καί δολιότητός ταύτης. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός πού πρέπει νά ἀκολουθήσωσι τά Ἡνωμένα Ἒθνη καί νά παύσωσι νά παίζωσι τόν ῥόλον τοῦ Ποντίου Πιλάτου καί νά ἐπιτρέπωσι νά ἐμπαίζωνται ἀπό ἓνα ἀδίστακτον μεγαλομανῆ ἐπεκτατιστήν, ἓνα νεωτέρας κοπῆς Χίτλερ, καί τό ἐν Κύπρῳ «τσιράκι» του, διότι μόνον διά τῆς εὐθαρσοῦς ἐκφράσεως τῆς Ἀληθείας τῶν Πραγμάτων ἐκ μέρους τοῦ Μεσάζοντος Ὀργανισμοῦ θά λυθῇ δικαίως ἡ χρονίζουσα Κυπριακή ὑπόθεσις.

Ταὐτοχρόνως θά πρέπῃ καί ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης νά ἀπαιτήσῃ ἐκ τῶν προτέρων αὐτήν τήν στάσιν ἀπό τά Ἡνωμένα Ἒθνη, ἐν περιπτώσει νέας ἀποτυχίας τῶν προγραμματιζομένων διαπραγματεύσεων ἐξ ὑπαιτιότητος καί πάλιν τῆς Τουρκικῆς πλευρᾶς, διότι διαφορετικῶς θά ἐμπαιζώμεθα οἱ πάντες εἰς τό διηνεκές μέχρις ὃτου τελικῶς μᾶς κερδίσει ὁ Βαρραβᾶς! καί θά «ἡσυχάση» καί ὁ σύγχρονος Πόντιος Πιλᾶτος ἀπό τήν ὃλην «φασαρίαν», εἰς βάρος βεβαίως τοῦ ἀθώου καί δεινοπαθοῦντος Κυπριακοῦ λαοῦ μας, Ἑ/Κυπρίων καί γνησίων Τ/Κυπρίων!

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8/6/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png