ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λάμπης Κωνσταντινίδης: Fastfood: Τά Ταχύβρωτα ἢ τά Ταχυφαγία;
Διαφήμιση
8/2020
M T W T F S S
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λάμπης Κωνσταντινίδης: Fastfood: Τά Ταχύβρωτα ἢ τά Ταχυφαγία;

ΕκτύπωσηE-mail

Ἐν πρώτοις πρέπει νά ἐξηγήσωμεν τί σημαίνει εἰς τήν Ἀγγλικήν ἡ λέξις Fastfood : Εἶναι ἡ ταχέως ἑτοιμαζομένη καί τρωγομένη τροφή. Τῆς λέξεως αὐτῆς ἐξηγηθείσης, ὁ γράφων θά ἢθελε νά ἀναφέρῃ, ὃτι εἰς δύο παλαιά ἂρθρα του εἰς τήν ΑΛΗΘΕΙΑ ἡμερ. 22/8 και 20/9/1993 εἶχε προτείνει τήν λέξιν «τό(τά) Ταχύβρωτον(α)» ἐν ἀντιθέσει πρός τήν λέξιν τό(τά) Ταχυφαγίον(α). Ἡ προσωπική ἂποψις τοῦ γράφοντος εἶναι ὃτι ἡ λέξις Ταχύβρωτον καί πληθυντικός τά Ταχύβρωτα εἶναι ἡ καταλληλοτέρα διά τήν σημασίαν τῆς λέξεως Fastfood, δηλ. τῆς ταχέως τρωγομένης τροφῆς καί βασίζει τοῦτο εἰς τούς κάτωθι λόγους:


Ἂς ἐξετάσωμεν πρῶτον τήν λέξιν «Ταχυφαγία». Εἰς τήν Ἑλληνικήν ἡ λέξις «ἡ ταχυφαγία» μέ «ι» σημαίνει τήν πρᾶξιν τοῦ νά τρώγῃ κάποιος γρήγορα, δέν καλύπτει ὃμως καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα τρώγει – τά φαγητά. Ὃπως καί εἰς τήν λέξιν πολυφαγία. Ὑπάρχουσιν ἀκόμη δύο ἂλλαι λέξεις μέ διαφορετικόν ὃμως τονισμόν: «τά φάγια» καί εἰς τήν Κυπριακήν διάλεκτον «τά φαγιά». Ἑπομένως διά νά ἀποδώσωσι τήν ἒννοιαν, τήν ὁποίαν θέλομεν, δηλ. τοῦ ταχέως τρωγομένου φαγητοῦ, θά ἒπρεπε νά εἶναι «τά ταχυφάγια» ἢ τά «ταχυφαγιά» ἀντιστοίχως. Ἡ μέν πρώτη λέξις ὃμως (τά ταχυφάγια) εἶναι πολύ λογία καί δέν ταιριάζει μέ τά τρωγόμενα πολύ συνηθισμένα καθημερινά πρόχειρα φαγητά. Ἡ δέ δευτέρα λέξις (τά ταχυφαγιά) εἶναι πολύ εὐτελής καί κακόηχος λέξις, μή δυναμένη νά λεχθῇ εἰς συνομιλίας μορφωμένου ἐπιπέδου.

Ὑπάρχει βεβαίως καί ἡ λέξις μέ «ει». Τό «φαγεῖον» καί εἰς τήν περίπτωσίν μας τό ταχυφαγεῖον. Αὐτό ὃμως δηλοῖ τόν τόπον (τό φαγεῖον), δηλ. τό ἑστιατόριον, ὃπου μαγειρεύονται φαγητά ταχέως, δέν δηλοῖ ὃμως τόν χαρακτῆρα τῶν φαγητῶν. Εἶναι ὃπως ὃταν λέγωμεν «σφαγεῖον» εἶναι ὁ τόπος πού σφάζονται τά ζῷα. Καί ταχυσφαγεῖον, ἐάν δύναται νά ὑπάρξῃ τοιαύτη λέξις, θά εἶναι ἐκεῖ ὃπου τά ζῶα σφάζονται γρήγορα. Δέν δηλοῦται ὃμως ὁ χαρακτήρ καί τύπος τῶν ζώων.Ἢ ὃταν λέγωμεν ἐλαιοτριβεῖον, εἶναι ἐκεῖ ὃπου τρίβονται αἱ ἐλαῖαι πρός ἐξαγωγήν τοῦ ἐλαίου των, ὂχι ὃμως αἱ ποικιλίαι ἢ ὁ χαρακτήρ τῶν ἐλαιῶν.

ΤΑΧΥΒΡΩΤΑ: Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐξηγήσεων καί λόγων ὁ γράφων ἒχει τήν ταπεινήν ἂποψιν, ὃτι ἡ προταθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ λέξις ἀπό τοῦ 1993 «τά Ταχύβρωτα» εἶναι ἡ πρέπουσα Ἑλληνική λέξις, ἣτις ἀποδίδει καί ἐκφράζει πλήρως τό νόημα τοῦ ταχέως τρωγομένου φαγητοῦ. Διότι «βρωτός» σημαίνει ὁ φαγώσιμος, ὁ ἐδώδιμος, τό νά τρώγῃ κάποιος, ἡ κατανάλωσις φαγητοῦ, ἐκεῖνο τό ὁποῖον δύναται κάποιος νά φάγῃ. Τό «βρωτόν» σημαίνει «τήν βρῶσιν», δηλ. τό φαγητόν, τό τρώγειν. Ἲδε καί τήν φράσιν: «κατάλληλον πρός βρῶσιν καί πόσιν». Ἑπομένως «τό ταχύβρωτον/τά ταχύβρωτα» εἶναι τό φαγητόν/τά φαγητά πού τρώγονται ταχέως, δηλ. «εἰς τά γρήγορα».

Καί δύο ὑποσημειώσεις: α) Τήν λέξιν «βρωτός», τήν εὑρίσκομεν καί εἰς τήν Γερμανικήν: Das Brot, πού σημαίνει, ὡς γνωστόν, «τό Ψωμί», δηλ, τήν βασικωτέραν τροφήν διά τήν συντήρησιν τοῦ ἀνθρώπου, καί β) Προσοχή: εἰς τήν λέξιν βρωτός ἡ συλλαβή «βρω» γράφεται μέ «ω»μέγα.

Συμπεραίνεται ὃθεν ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὃτι ἡ καλυτέρα ἐξήγησις τῆς Ἀγγλικῆς λέξεως Fastfood εἰς τήν Ἑλληνικήν εἶναι κατά τήν ἂποψίν μου «Τό Ταχύβρωτον» καί πληθυντικός «Τά Ταχύβρωτα» (φαγητά), δηλ. τά φαγητά πού τρώγονται γρήγορα - εἰς τά γρήγορα.

Εὐχαριστῶν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21/11/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA 

leivada_banner copy.png