ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λ. Κωνσταντινίδης: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ.Τί μᾶς διαφεύγει μέ τό θέμα Κυπριακῶν Διαβατηρίων εἰς Ξένους;
Διαφήμιση
7/2020
M T W T F S S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λ. Κωνσταντινίδης: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ.Τί μᾶς διαφεύγει μέ τό θέμα Κυπριακῶν Διαβατηρίων εἰς Ξένους;

ΕκτύπωσηE-mail

Ὡς γνωστόν ὁ γράφων δέν ἀνήκει εἰς κομματικούς σχηματισμούς καί αὐτό τοῦ δίδει, πιστεύω, τήν εὐχέρειαν νά ἐκφράζῃ ἀνεξαρτήτους προσωπικάς γνώμας ἂνευ περιορισμῶν καί προκαταλήψεων.

Ἀναφερόμενος εἰς τό γνωστόν θέμα τῶν Διαβατηρίων, πιστεύω ὃτι μέ αὐτό ἠνοίξαμεν εἰς τήν πραγματικότητα τόν ἀσκόν τοῦ Αἰόλου. Καί θά ἐξηγήσω κατωτέρω πῶς καί διατί:

α) Κατά πρῶτον, δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήττῃ τό γεγονός ὃτι ἐκ τῶν 4000 περίπου διαβατηρίων δοθέντων εἰς ξένους ἒναντι σοβαρωτάτων ἐπενδύσεων ἐκ μέρους των ἐκ 3 – 5 ἑκατομμυρίων Εὐρώων, κάποιοι (ἓν πολύ μικρόν ποσοστόν) ἐξ αὐτῶν ἐκ τῶν ὑστέρων προέβησαν εἰς παρανόμους ἐνεργείας, εἲτε εἰς τάς χώρας των εἲτε διεθνῶς. Μήπως μεταξύ


ἡμῶν τῶν Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι δικαιωματικῶς ἒχομεν τήν Κυπριακήν ὑπηκοότητα καί τό Κυπριακόν Διαβατήριον, εἶναι ὃλοι καθαροί καί ἃγιοι; Ὃμως βλέπομεν, ὃτι καί οἱ Κύπριοι εἰς κάποιον μικρόν ποσοστόν, ὃπως ἀκριβῶς καί οἱ λαβόντες τό Διαβατήριον μας ξένοι, εἶναι πιθανόν νά παρανομήσωσι καί ὡς ἐκ τούτου καταδικάζονται δι’ ἀδικήματα παντός τύπου. Καί κάποιος ἀριθμός ἐξ αὐτῶν ὁδηγοῦνται εἰς τάς φυλακάς. Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ μικροῦ ποσοστοῦ πρέπει νά παύσῃ ἡ Κυβέρνησίς μας νά δίδῃ εἰς τούς Κυπρίους Κυπριακόν Διαβατήριον; Ἢ δύναται ἀκόμη, μία Κυβέρνησις, οἱασδήποτε χώρας, νά κρατῆται ὑπεύθυνος, ἐάν κάποιοι ἐκ τῶν γηγενῶν ἢ τῶν ξένων κατόχων Διαβατηρίων της μετά ἀπό κάποια ἒτη ἀπό τῆς ἀποκτήσεως τοῦ Διαβατηρίου των παρανομήσωσι; Ὂχι βεβαίως!

β) Τό κυριώτερον ὃμως εἶναι τό ἑξῆς: Ὃταν ἀφαιρεθῇ τό διαβατήριον νομικῶς καθαρῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖον ἀπέκτησαν κατόπιν καταθέσεως σεβαστοῦ ποσοῦ χρημάτων ἢ/καί ἐπενδύσεων ἀρκετῶν ἑκατομμυρίων Εὐρώων εἰς τήν χώραν μας, μέ τό πολύ ἀδύνατον, κατ’ ἐμέ, δικαιολογητικόν, ὃτι π.χ. εἷς εἶναι βασιλεύς εἰς τήν χώραν του (π.χ. τῆς Καμποτίας), ἢ εἷς ἂλλος εἶναι εὒπορος ξένος κ.ο.κ., καί εἰς ἡμᾶς τώρα αὐτοί δέν μᾶς ἀρέσουν καθ’ ὃτι π.χ. ἡμεῖς εἲμεθα ἐναντίον τῆς βασιλείας ἢ ὁ εὒπορος ἐπολιτεύθη καί ἀνήκει π.χ. εἰς ἂλλο κόμμα ἀπό αὐτό τῆς προτιμήσεώς μας, τότε ἐάν νομίζωμεν, ὃτι ὃλοι αὐτοί οἱ ἀδίκως προσβαλλόμενοι ἂνθρωποι θά δεχθῶσιν ἀπαθῶς τήν προσβολήν πού αὐθαιρέτως τούς γίνεται ἀπό ἡμᾶς διά τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ Διαβατηρίου των καί θά παραμείνωσιν ἀδρανεῖς, εἶμαι τῆς γνώμης ὃτι σφάλλομεν καί ἐκτιμῶμεν λανθασμένως τήν κατάστασιν.

Πιστεύω ὃτι θά εἶναι πλήρως δικαιολογημένη καί φυσική ἀπάντησίς των τό νά ἀπαιτήσωσι νομικῶς καί αὐτοί ἀπό τό Κράτος μας τήν ἐπιστροφήν τῶν ἐπενδυτικῶν χρημάτων των, ἲσως καί μέ τόκον ἢ καί ἂλλας ἀποζημιώσεις διά δυσφήμησίν των. Ἀκόμη δέ ἐάν αὐτοί ἐν τῷ μεταξύ ἒχωσι κάνει δευτέρας σκέψεις καί νά μή χρειάζωνται πλέον τό Κυπριακόν Διαβατήριον πού ἠγόρασαν καί νά ἐπιζητῶσι τήν εὐκαιρίαν νά μᾶς τό ἐπιστρέψωσιν ἀναζητοῦντες τήν κατάλληλον δικαιολογίαν πρός τοῦτο. Καί τήν εὑρίσκουσι τώρα μέ τάς λανθασμένας κινήσεις μας. Ἒτσι τό Κράτος μας, δηλ. ἡμεῖς οἱ φορολογούμενοι Κύπριοι, νά μήν ἐκπλαγῶμεν ἐάν εὑρεθῶμεν εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν ἀπαιτήσεως οἰκειοθελοῦς ἐπιστροφῆς τῶν Διαβατηρίων των ὑπό πολλῶν ξένων κατόχων των καί νά πληρώνωμεν, δηλ. νά ἀντιμετωπίζωμεν εἰς δικαστήρια ἀπαιτήσεις ἐπιστροφῆς εἰς τούς ξένους αὐτούς ποσῶν πολλῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων, πού μᾶς κατέβαλον λαμβάνοντες τό Κυπριακόν Διαβατήριον.

Λαμβανομένων σοβαρῶς ὑπ’ ὂψιν τῶν ὡς ἂνω ἐκτεθεισῶν πιθανῶν ἐξελίξεων εἶναι αὐτονόητον βεβαίως ὃτι τό Κράτος δύναται νά ἀποφύγῃ τήν ἐπιστροφήν χρημάτων εἰς τήν περίπτωσιν ἐκείνων τῶν πολύ ὀλίγων, πού εὑρίσκονται ἀναμεμιγμένοι εἰς παρανομίας, ὁπότε ἡ κατάσχεσις τῶν χρημάτων κάποιου παρανομήσαντος, ὡς ὁ Μαλαίσιος Jho Low, θά δύναται νά ἀποτελῇ τιμωρητικήν πρᾶξιν τοῦ Κράτους πρός αὐτόν. Ὃμως τί γίνεται μέ τούς ἂλλους τούς «καθαρούς» πού δυνατόν νά θελήσωσι νά ἐπιστρέψωσι τά Διαβατήριά των; Νά ἀρνηθῶμεν; Μά ἀφοῦ ἡμεῖς θά ἒχωμεν δημιουργήσῃ ἢδη προηγούμενον μέ τόν βασιλέα τῆς Καμποτίας καί τούς ἀξιωματούχους του.

γ) Καί τό τελευταῖον σημεῖον πού σχετίζεται μέ τό ἀνωτέρω: Μία συναλλαγή εἶναι ἀμφίδρομος. Ἐφ’ ὃσον ἡμεῖς ἂνευ εὐλόγου αἰτίας ἀναιροῦμεν τάς ἀποφάσεις μας (π.χ. πρός βασιλέα τῆς Καμποτίας καί ἀξιωματούχους του), αὐτό δίδει καί τό δικαίωμα εἰς τούς ξένους ἐπενδύσαντας εἰς Κύπρον καί ἀποκτήσαντας οὓτω τό Κυπριακόν Διαβατήριον, ἐκ τῶν ὑστέρων καί αὐτοί νά ἐπανέλθωσιν ἐπί τῆς συναλλαγῆς των καί νά ἀπαιτήσωσι τήν ἐπιστροφήν τῶν χρημάτων των ἒναντι βεβαίως ἐπιστροφῆς τοῦ Διαβατηρίου, τό ὁποῖον τούς ἐδώσαμεν.

Εἶναι πρέπον λοιπόν νά σοβαρευθῶμεν καί νά τιμωρήσωμεν ἐκείνους τούς πολύ ὀλίγους πού ἒχουν καταδικαστικά ἐντάλματα ἐναντίον των καί ἢ καταζητοῦνται εἰς τήν χώραν των ἢ διεθνῶς, καί νά μή δημοσιοποιῶμεν τό θέμα αὐτό ἀνεξελέγκτως διά κομματικούς σκοπούς καί ὀφέλη, διότι τελικῶς θά ζημιώσῃ ὃλους τούς Κυπρίους αὐτή ἡ ὑπόθεσις καί ὂχι μόνον τήν Κυβέρνησιν, ὡς κάποιοι πολύ ἀφελῶς νομίζουσι.

Σᾶς εὐχαριστῶ,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/11/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png