ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΔΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΩΜΕΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ «Μ».
Διαφήμιση
6/2020
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΔΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΩΜΕΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ «Μ».

PDFΕκτύπωσηE-mail

Μέ ἐνοχλεῖ τά μέγιστα ὃταν ἀκούω εἰς τό ῥάδιον καί τήν τηλεόρασιν, τόσον τῆς Κύπρου ὃσον καί τῆς Ἑλλάδος, νά προφέρωσι πλεῖστοι τῶν ἐκφωνητῶν καί ὁμιλητῶν τόν μῆνα Ὀκτώβριον, πολύ λανθασμένως ὡς Ὀκτώμβριον!

Εἶμαι δέ τῆς γνώμης ὃτι ἐάν κάποιος τούς ἐρωτήσῃ, διατί λέγουσι τόν μῆνα πού διατρέχομεν Ὀκτώμβριον καί ὂχι τό ὀρθόν Ὀκτώβριον, ἡ ἀπάντησίς των θά εἶναι ὃτι ἐφ’ ὃσον καί οἱ ἂλλοι τρεῖς παραπλήσιοι μῆνες (Σεπτέμβριος, Νοέμβριος καί Δεκέμβριος) ἒχουσι μ, ἂρα καί ὁ Ὀκτώβριος δέν πρέπει νά ἀποτελῇ ἐξαίρεσιν καί θά ἐπιμένωσιν ὃτι ἡ ἂποψις των εἶναι ὀρθή χωρίς νά ἀντιλαμβάνωνται ὃτι μέ τήν δικαιολογίαν αὐτήν ἁπλῶς διατυπώνουσι ἓν σόφισμα.


Ὃμως ἒχουσι μεγάλον λάθος καί ἡ σύγχυσίς των εἰς τό θέμα τοῦ «μ» εἶναι ἀπότοκος τῆς ἀμαθείας, ἣτις προκαλεῖται ἐκ τῆς καταργήσεως εἰς τά Σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν. Εἰς τήν παροῦσαν δέ περίπτωσιν αὐτή ἡ ἀμάθεια, ὀφείλεται εἰς τήν κατάργησιν τῶν Λατινικῶν, ὡς ἀχρήστου γλώσσης καί αὐτῆς, ἐξ ἧς ὃμως διαπιστώνεται ἡ ἒλλειψις μορφώσεως εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν μας.

Ἂς μελετήσωμεν λοιπόν τά κάτωθι:

Εἶναι οἱ ἀρχαῖοι Ῥωμαῖοι οἱ ὁποῖοι ἢρχισαν νά χρονολογῶσι τά διάφορα γεγονότα κατά τό ἒτος, τούς μῆνας καί τάς ἡμέρας κατά τάς ὁποίας ταῦτα ἐπεσυνέβαινον. Ἡ ἀπαρχή τοῦ χρονολογικοῦ αὐτοῦ συστήματος ὑπῆρξεν ἡ ἳδρυσις τῆς ἀρχαίας Ῥώμης τῷ 753 π.Χ., ἢτοι τοῦ Ῥωμαϊκοῦ Κράτους. Ἡ ἀρχή δέ τοῦ Ῥωμαϊκοῦ Ἒτους ἦτο ὁ μήν Μάρτιος, οἱ μῆνες δέ ἐλάμβανον εἲτε ὀνομασίας θεῶν καί ἡγεμόνων, εἲτε ἐκ τῆς φύσεως, εἲτε καί ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς σειρᾶς των, ὡς κάτωθι:

-Martius (θεός Ἂρης Mars), Januarius (θεός Ἰανός Janus)

-Aprilis, Maius, Iunius (ἐκ τῆς φύσεως)

-Ἰούλιος, Αὒγουστος (ἀμφότεροι ἐκ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος)

Εἰς τούς μῆνας τῆς ἀριθμητικῆς σειρᾶς των ἀνήκουσι καί οἱ τέσσαρες τελευταῖοι μῆνες τοῦ ἒτους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσι τό θέμα μας. Οἱ μῆνες αὐτοί εἶναι ὁ ἓβδομος ἀπό τό septem (ἑπτά), ὁ ὂγδοος ἀπό τό octo (ὀκτώ), ὁ ἒνατος ἀπό τό novem (ἐννέα) καί ὁ δέκατος ἀπό τό decem (δέκα).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν παράγονται τά ἐπίθετα, πού μετεξελίχθησαν καί ἒκτοτε παρέμεινον καί ὡς οὐσιαστικά τῶν μηνῶν:

September–Σεπτέμβριος

October - Ὀκτώβριος

November– Νοέμβριος καί

December- Δεκέμβριος

Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, πού οἱ ἀριθμοί septem (ἑπτά), novem (ἐννέα) καί decem (δέκα) λήγουσιν εἰς μ, ἒτσι καί οἱ μῆνες πού παράγονται ἐκ τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν φέρουσι τό μ, ὡς ἐπεξηγεῖται ἀνωτέρω.

Τούτων δοθέντων ὁ Ὀκτώβριος, ὃστις παράγεται ἀπό τόν ἀριθμόν octo (ὀκτώ), ὡς ἐκ τούτου δέν περιέχει τό γράμμα «μ» καί δι’ αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν νά γράφηται ὁ Ὀκτώβριος – October μέ μ.

Πληροφοριακῶς ἁπλῶς νά σημειωθῇ ὃτι ἀπό τοῦ 150 π.Χ. καί ἐντεῦθεν ἀπεφασίσθη ὑπό τῶν Ῥωμαίων, ὃπως οἱ μῆνες Ἰανουάριος (Januarius) καί Φεβρουάριος (Februarius) νά μήν εἶναι οἱ δύο τελευταῖοι μῆνες τοῦ ἒτους των, ἀλλά νά μεταφερθῶσιν εἰς τήν ἀρχήν ὡς οἱ δύο πρῶτοι τοῦ ἒτους καί ἒκτοτε ἀκολουθεῖται αὐτή ἡ διάταξις.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/10/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png