ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΒΑΦΕΙΑ 2019
Διαφήμιση
4/2021
M T W T F S S
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΚΑΒΑΦΕΙΑ 2019

PDFΕκτύπωσηE-mail

«Κα­βά­φης: Πό­λη, Πο­λι­τι­κή, Πο­λι­τι­σμός»εί­ναι το θέ­μα των Κα­βα­φεί­ων 2019, που διορ­γα­νώ­νει το Ελ­λη­νι­κό Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού (ΕΙΠ) 1 Οκτω­βρί­ου στο Κάι­ρο και 2 και 3 Οκτω­βρί­ου στην Αλε­ξάν­δρεια. Το διε­θνές συ­μπό­σιο για τον γεν­νη­μέ­νο στην Αλε­ξάν­δρεια πα­γκο­σμί­ου απή­χη­σης Έλ­λη­να ποι­η­τή ακο­λου­θεί δύο χρό­νια με­τά την ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία των Κα­βα­φεί­ων 2017, που επί­σης διορ­γά­νω­σε το ΕΙΠ στη μνή­μη του Κω­στή Μο­σκώφ. Με τη συμ­με­το­χή δια­κε­κρι­μέ­νων συγ­γρα­φέ­ων και πα­νε­πι­στη­μια­κών από πολ­λές χώ­ρες, τα Κα­βά­φεια 2019 διορ­γα­νώ­νο­νται υπό την αι­γί­δα της Πρε­σβεί­ας της Ελ­λά­δος στο Κάι­ρο και της Βι­βλιο­θή­κης της Αλε­ξάν­δρειας, με τη συ­νερ­γα­σία των Υπουρ­γεί­ων Πο­λι­τι­σμού Ελ­λά­δας και Αι­γύ­πτου, της Όπε­ρας του Κα­ΐ­ρου και του Ελ­λη­νι­κού Πο­λι­τι­στι­κού Κέ­ντρου στο Κάι­ρο και με την υπο­στή­ρι­ξη των Ελ­λη­νι­κών Κοι­νο­τή­των Αλε­ξάν­δρειας και Κα­ΐ­ρου και άλ­λων δη­μό­σιων και ιδιω­τι­κών φο­ρέ­ων. Πα­ράλ­λη­λες εκ­δη­λώ­σεις στην Όπε­ρα του Κα­ΐ­ρου και στη Βι­βλιο­θή­κη της Αλε­ξάν­δρειας πε­ρι­λαμ­βά­νουν βρά­βευ­ση Αι­γυ­πτί­ων συγ­γρα­φέ­ων, δύο συ­ναυ­λί­ες – με­λο­ποι­η­μέ­νης ποί­η­σης με τους Κώ­στα Θω­μα­ΐ­δη και Ρί­τα Αντω­νο­πού­λου, Τά­κη Φα­ρα­ζή (πιά­νο) και το συ­γκρό­τη­μα του Χά­λεντ Σαμς και με­λο­ποί­η­σης Κα­βά­φη από τον Κώ­στα Γα­νω­τή με τη συμ­με­το­χή των Χάικ Για­ζι­τζιάν (ού­τι) και Νί­κου Κα­λαν­τζά­κου (πλή­κτρα) – και την έκ­θε­ση φω­το­γρα­φί­ας «Κρυ­φή μνή­μη - Το Αβε­ρώ­φειο Γυ­μνά­σιο της Αλε­ξάν­δρειας» της Μα­ρί­ας Στέ­φω­ση.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/9/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png