ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο
Διαφήμιση
6/2020
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

«Τροπολογίες κατέθεσε στη Βουλή η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου»

ΕκτύπωσηE-mail

Δύο τροπολογίες κατέθεσε η Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπεφτάτου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, οι οποίες αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών ΤΕ και την διαγραφή ή μείωση προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές εντός χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Ειδικότερα

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης Π. Δ/τος (κατ’ αναλογία με το Π. Δ/γμα 99/2018 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΠΕ ανά ειδικότητα) ύστερα από πρόταση εννεαμελούς επιτροπής σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕ ανά ειδικότητα. Με την έκδοση του συγκεκριμένου Π. Δ/τος «κλείνει» μία εκκρεμότητα της πολιτείας 36 χρόνων, από όταν συστάθηκαν τα Τ.Ε.Ι.

Σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή την χρήση τους όταν το σύνολο του ποσού δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ ή μειώνονται κατά 80% εάν το σύνολο του ποσού δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις και στις δύο περιπτώσεις.

Aκολουθούν οι τροπολογίες, όπως κατατέθηκαν.

__________________

Θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι. »

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία καθορισμού (με προεδρικό διάταγμα) των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμένα, εισάγεται μία νέα διαδικασία για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους μηχανικούς ΤΕ κατ' αναλογία με τη νομοθετημένη διαδικασία του ν. 4439/2016 (άρθρο 29) που κατέληξε σε Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 99/2018) για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Η διαδικασία του ν. 4439/2016 αποδείχθηκε επιτυχής δεδομένου ότι σε δεκαοκτώ μήνες από τη σύσταση των επιτροπών εκδόθηκε το ΠΔ 99/2018 που αντικαθιστά βασιλικά διατάγματα που ίσχυαν από το 1930. Η αποκτηθείσα πείρα στη διαδικασία και το περιεχόμενο του ΠΔ 99/2018 θα αξιοποιηθούν για την ταχύτερη δυνατή απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μηχανικών ΤΕ που αποτελεί εκκρεμότητα της πολιτείας από τη σύσταση των Τ.Ε.Ι. Ολοκληρωμένα πορίσματα από τις επιτροπές που ορίσθηκαν με το άρθρο 46 (παρ. 3 και 4) του ν. 4485/2017 για τον καθορισμό βάσει προσόντων των σχετικών με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, θα λαμβάνονται υπόψη.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο ….

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτ. α΄ συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. δ΄.

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτ. δ΄, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτ. ββ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτ. α΄. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της περίπτ. δ΄ ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της μεταβάλλεται, ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου, ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της περίπτ. α΄ εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της περίπτ. δ΄, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή και τα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της περίπτ. β΄, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτ. α΄. Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχολών της ειδικότητας και ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο μηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη ομάδα έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

ε) Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτ. β΄ και των ομάδων έργου της περίπτ. δ΄ μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Καματερός Ηλίας

Δημητριάδης Δημήτριος

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Καραναστάσης Απόστολος

Μπαξεβανάκης Δημήτρης

__________________

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: « Καταβολή προστίμου για τις αυθαίρετες κατασκευές εντός χερσαίας Ζώνης Λιμένα».

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Στο άρθρο 96 του Ν 4504/2017 δόθηκε προθεσμία 2 ετών για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών εντός της λιμενικής ζώνης και την έκδοση αδειών για την κατασκευή νέων με την διαδικασία που καθορίζεται στο ίδιο άρθρο.

Στην § 4 του άρθρου 96 αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας αναστέλλεται:

α) Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και έκδοσης νέων καθώς και

β) Η επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για την ανέγερση ή χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των ήδη επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

Επειδή δεν αναφέρεται επακριβώς τι γίνεται με τα επιβληθέντα πρόστιμα εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές κατεδαφιστούν εντός της διετούς προθεσμίας, πέραν της αναστολής είσπραξης τους.

Επειδή, σε αντίστοιχες περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών εκτός λιμενικής ζώνης, ο Ν. 4495/2017 προβλέπει ή επιβολή προστίμου 500 € (Άρθρο 106 § 4)και "δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο" στην περίπτωση που εκδίδεται οικοδομική άδεια (Άρθρο 106 § 1), ή μείωση του προστίμου (Άρθρο 94 § 3).

Επειδή θα ήταν άδικο να μην προβλέπεται αντίστοιχη ρύθμιση και για τις αυθαίρετες κατασκευές εντός λιμενικής ζώνης.

Επειδή θα λειτουργήσει και σαν κίνητρο για την νομιμοποίηση, την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της λιμενικής ζώνης.

Προτείνεται :

Β. Τροπολογία

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 96 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής: «Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έκδοση νόμιμης οικοδομικής άδειας για το σύνολο κάθε κατασκευής εντός της αυτής προθεσμίας, επιφέρουν την διαγραφή των προστίμων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή την χρήση τους εφόσον το άρθοισμά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 10.000 ευρώ, μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων και την μέιωσή τους κατά ποσοστό 80% εφόσον το άθροισμά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 30.000 ευρώ μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων».

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Καματερός Ηλίας

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 24/4/2019 #ODUSSEIA

leivada_banner copy.png