ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο
Διαφήμιση
6/2020
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Η Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στα Ιόνια νησιά (13ο αι.-20ο αι.)

ΕκτύπωσηE-mail

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Σειρά Analecta Historica - 10

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στα Ιόνια νησιά (13ο αι.-20ο αι.). Θεσσαλονίκη 2019. 655 σελ. με 240 φωτογραφίες και σχέδια. Τόμος Α΄ ISBN 978-618-84248-1-4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στα Ιόνια νησιά (13ο αι.-20ο αι.). Έγγραφα & Κείμενα Θεσσαλονίκη 2019. 710 σελ. Τόμος Β΄ ISBN 978-618-84248-0-7

ΤΙΜΗ 60 € - ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ -

Το ιστορικό παρελθόν των Ιονίων νήσων από τον ύστερο με σαίω να έως και το δεύτερο μισό του 20ου αι. αποτελεί μια εξαιρε τι κά εν δια φέ ρουσα και ιδιάζουσα, σε σχέση με την υπό λοιπη Ελλάδα, πε ρίπ τω ση, άλλοτε μίξης, άλλοτε επιρ ροής πολι τισ τι-κών και πνευ μα τικών ρευ μά των και ιδεών.


Αυτό που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό στην ιστορική έρευ να για τις άλλες κα θο λικές κοι νότητες στην Ελλάδα (π.χ. Αι γαίο, Κρήτη) λείπει από την έρευ να για το Ιόνιο: η μελέτη της εσωτερικής ζωής της κα θο λι κής Εκ κλησίας στα Επτάνησα και όχι μόνο οι σχέσεις της ή η δημόσια αστική παρουσία της. Από την άλλη, ένα στοιχείο, κοινό σε διάφορες τοπικές κα θο λικές Εκκλη σίες της χώρας, στο ιστο ρι κό παρελθόν, είναι ότι στην ιστορική του μακριά προέλευση, ο καθο λι κισμός συνδέεται με τη δυτική επικυριαρχία.

Οι πρώτοι αιώνες με λιγότερες αρχειακές πηγές έχουν μικρότερη ανάπ τυξη, κυ ρί ως σε σχέση με τους δύο τε λευ ταί ους αιώ νες. Κάθε ζήτη μα που αναπτύσ σε ται παρακολουθεί το πρωτογενές υλι κό των εγ γρά φων ενώ λειτουργούν υποστη ρικ τικά οι δευτερογενείς πηγές των δημο σιευ μάτων.

Η εικόνα που διαγράφεται από τη με λέ τη του υλικού είναι ότι έχου με να κά νουμε με μια τοπική Εκκλησία σε συχνές και μακρές πε ριόδους κρίσης, είτε λόγω των ποιμένων της είτε λόγω ανατρεπτικών καταστάσεων. Τα με γά λα ιστορικά συμβάντα της περιοχής, των δυο τελευταίων αιώ νων, κλυ δώ νισαν αισθητά την καθολική Εκ κλησία, μερικές φορές στα όρια της εξαφά νι-σής της.

Οι σελίδες του δεύτερου τόμου περιέχουν επιλογές από πρω τογενές αλλά και λιγότερο γνωστό έν τυπο υλικό για να κατανοηθεί , να συνοδευτεί και να τεκμηριωθεί η αφήγηση του πρώτου τό μου. Είναι μια συλλογή εγγράφων και κειμέ νων (στη γλώσσα που συντάχθηκαν, ως επί το πλείστον) που αξιολογήθηκαν ως πιο χρήσιμων ή δύσ κο λα προσβάσιμων. Επομένως πρόκειται για αδημοσίευτο αρχειακό υλικό και κείμενα προερ χόμενα κυρίως από δυσεύρετα έντυπα.

Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310-835780 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας Μοντζενίχου 3 49 100 Κέρκυρα Τηλ. 2661930277 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Βιβλιοπωλείο Καλού Τύπου Σίνα 2 106 72 Αθήνα Τηλ. 210-3626091 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,30/3/2019, #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png