Τροποποίηση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής οδού Αργοστολίου-Σάμης

Εκτύπωση

Τρίτη, 11 Μάιος 2021 17:50

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)


«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας » .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας » .

ε) Την υπ’ αριθμ’ 1016/20/780-γ από 7-5-2021 Απόφασή μας (Α.Δ.Α. Ψ9Υ646ΜΤΛΒ-Σ14).

στ) Το υπ’ αριθμ’ 34380/8649 από 10-5-2021 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς και στην αποφυγή ατυχημάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση του άρθρου 1 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 Αργοστολίου-Σάμης (μέσω γέφυρας Αγίας Βαρβάρας) και συγκεκριμένα από την θέση << Φανάρια- Μύλος του Πετριά) μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό Μύλοι Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.) θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 17-5-2021 έως και την 17-6-2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 2,3,4,5 και 6 ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11/5/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA