ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λάμπης Κωνσταντινίδης: Περί Διαδόσεως τοῦ Κορωνηϊοῦ
Διαφήμιση
1/2021
M T W T F S S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λάμπης Κωνσταντινίδης: Περί Διαδόσεως τοῦ Κορωνηϊοῦ

ΕκτύπωσηE-mail

Παρακαλῶ ὃπως μοῦ ἐπιτρέψητε νά ἐκφράσω ἐπί τοῦ ὡς ἂνω θέματος - τῆς εὐκόλου Διαδόσεως τοῦ Κορωνηϊοῦ - κάποιας προσωπικάς ἀπόψεις.

Τό Πρόβλημα: Διαπιστώνεται ἀπό τάς παρατηρήσεις τῶν Εἰδικῶν Ἐπιδημιολόγων, ὃτι παρ’ ὃλα τά αὐστηρῶς λαμβανόμενα μέτρα (μάσκας, ἀποστάσεις, ἀποφυγήν συγχρωτισμοῦ, πλύσιμον χειρῶν, χρήσεως ἀντισηπτικῶν κτλ.) ἐν τούτοις παρατηρεῖται ὃτι παγκοσμίως ἡ διάδοσις τῆς Ἐπιδημίας τοῦ Κορωνηϊοῦ δέν ὑποχωρεῖ ἢ ὃπου ὑπάρχει κάποια βελτίωσις, αὓτη δέν εἶναι ἡ ἀναμενομένη.


Ἑπομένως, ὡς πιστεύω, ὑπάρχει κάποιον στοιχεῖον εἰς τήν μετάδοσιν τοῦ Ἰοῦ, τό ὁποῖον μᾶς διαφεύγει εἰς τήν ὃλην προσπάθειαν καταπολεμήσεως τῆς Ἐπιδημίας. Κατόπιν σκέψεως ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί παρ’ ὃλον ὃτι δέν εἶμαι εἰδικός, ἒχω καταλήξει εἰς μίαν ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, ἣτις (ἐξήγησις) μᾶς διαφεύγει, ὃσον ἀφορᾷ τά λαμβανόμενα μέτρα.

Ἡ παρατήρησις εἶναι ἁπλῆ - ἁπλουστάτη! Εῑναι αἱ καθημεριναί συναλλαγαί τῶν ἀνθρώπων διά τῶν ἐν κυκλοφορίᾳ Χρημάτων, ἢτοι τῶν χαρτονομισμάτων κ.ἂ., τά ὁποῖα ἀλλάζουν καθημερινῶς κατόχους μέ μεγάλην ταχύτητα, διαδίδοντα τόν Κορωνηϊόν εἰς ὃλα τά μήκη καί πλάτη τῆς κοινωνίας.

Κατά τήν ἂποψίν μου τά χαρτονομίσματα εἶναι ὑπεύθυνα εἰς μεγάλον βαθμόν διά τήν διάδοσιν τοῦ ἐπικινδύνου μικροβίου τοῦ Κορωνηϊοῦ ἀπό τό ἓν ἂτομον εἰς τό ἂλλον. Ἰδίως τούς τελευταίους μῆνας τοῦ ἒτους, ὡς καί παρετηρήθη, πού αἱ συναλλαγαί λόγῳ τῶν Ἑορτῶν εἶναι κατά πολύ ηὐξημέναι καί ὑπάρχει εὐρεῖα κυκλοφορία χαρτονομισμάτων.

Ἡ Θεραπεία: Κατά τήν ἂποψιν τοῦ γράφοντος, πρός ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως αὐτῆς, ἐπειδή εἶναι καί ἀδύνατον νά παύσωσιν οἱ ἂνθρωποι νά συναλλάσσωνται μεταξύ των πρός ἀγοράν τῶν χρειωδῶν των καί μή, ἡ θεραπεία τοῦ προβλήματος πρέπει νά ἐπικεντρωθῇ εἰς τήν κάτωθι μεθοδολογίαν: Οἱ Ὀργανισμοί, οἳτινες συναλλάττονται μέ τό εὐρύ κοινόν, ὡς ἡ Κυβέρνησις, οἱ Κυβερνητικοί καί οἱ Ἡμικυβερνητικοί (ΑΗΚ, CYTA κτλ.), αἱ Τράπεζαι καί τά Πιστωτικά Ἱδρύματα, αἱ Ὑπεραγοραί καί τά Μεγάλα Καταστήματα, θά πρέπῃ τά εἰς μετρητά εἰσπραττόμενα καί τά πρός πληρωμάς χρήματα νά τά ὑποβάλλωσι ἐπί τακτικῆς βάσεως (ἲσως καί καθημερινῶς) εἰς κάποιαν μορφήν ἀποστειρώσεώς των, ὡς γίνεται π.χ. καί μέ τά χειρουργικά ἐργαλεῖα, ὁ τρόπος τῆς ὁποίας θά τούς ὑποδειχθῇ ἀπό τούς Εἰδικούς Ἐπιδημιολόγους. Ἲσως μέ τό νά ἒχωσι κάποιον θάλαμον, (ὁ κάθε Ὀργανισμός τόν ἰδικόν του), ὃπου τά εἰς τήν κατοχήν των χρήματα θά ὑποβάλλωνται εἰς διεργασίαν ἀποστειρώσεως δι’ ἀτμοῦ ἢ ἂλλως πως κάθε βράδυ, διά νά χρησιμοποιῶνται ἀβλαβῶς τήν ἑπομένην ἡμέραν χωρίς βεβαίως ταῦτα, ἰδίως τά χάρτινα, νά ἀλλοιώνωνται.

Πλέον ἡ μπάλα, ὡς λέγεται, εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖρας (ὂχι τούς πόδας) τῶν Εἰδικῶν! Θά πρέπῃ, νά ἐξεύρωσι τόν τρόπον καί χωρίς ἐπ’ οὐδενί τρόπῳ νά ἐπηρεασθῇ οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον ἡ συνεχής ἀνάπτυξις τῆς οἰκονομίας.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Κωνσταντινίδης

Υ.Γ. Καλόν εἶναι νά ἐμπλακῶσι εἰς τό θέμα καί οἱ Εὐρωπαϊκοί καί Παγκόσμιοι Ὀργανισμοί.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8/1/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

leivada_banner copy.png