ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Διαφήμιση
6/2021
M T W T F S S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΕκτύπωσηE-mail

Τούς τελευταίους καιρούς, ἀπό τότε πού ἡ τουρκική ἡγεσία ᾐσθάνθη στρατιωτικῶς καί οἰκονομικῶς ἑτοίμη πρός ἀποκατάστασιν, ὡς ἐπίστευσε, τῆς πάλαι ποτέ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί ἒλαβε τήν ἀπόφασιν νά ἀκολουθήσῃ τήν ἐπεκτατικήν πολιτικήν, τήν ὁποίαν αὓτη ἐφαρμόζει σήμερον εἰς τάς πρώην περιοχάς πού εἶχεν ἂλλοτε κατακτήσει διά τῶν γνωστῶν βαρβαροτήτων της, διαπιστώνεται ὃτι ἡ χώρα αὐτή θεωροῦσα τούς πάντας καί τά πάντα ὡς μύρμηκας πρό τοῦ «μεγαλείου» της ἀνοίγει πανταχοῦ καί πανταχόθεν πολλαπλᾶ μέτωπα καί ἀναφλέξεις, τόσον πολεμικάς ὃσον καί διπλωματικάς, ἂλλας μέν ὑποχθονίως (Ναγκόρνο Καραμπάχ, Λιβύη κ.ἂ.) καί ἂλλας κατά πλέον ἂμεσον τρόπον (Ἓβρος, Αἰγαῖον, Κύπρος/Ἀμμόχωστος, Ἁγία Σοφία, Συρία, Ἰράκ κ.ἂ.).


Διακεκριμένοι διεθνολόγοι ὃλων τῶν ἐθνικοτήτων προσπαθοῦσι νά ἐρευνήσωσι καί ἐξηγήσωσι τούς λόγους διά τούς ὁποίους ἡ τουρκία προβαίνει εἰς τάς ἀλλεπαλλήλους ἐνεργείας της ἀνοίγουσα αὓτη συνεχῶς καί προμελετημένως μέτωπα καί θέματα εἰς διαφόρους περιοχάς τόσον εἰς τά σύνορά της ἀπό τό ἓν ἂκρον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μέχρι τό ἂλλον, ἀκόμη δέ καί πέραν αὐτῶν.

Πολλαί ἐξηγήσεις ἒχουσιν ἢδη δοθῆ καί δίδονται καθημερινῶς διά τήν ἐπιδεικνυομένην ἐπεκτατικότητα τῆς χώρας αὐτῆς, αἱ γιγνόμεναι παρατηρήσεις δέ καί ὀρθαί εἶναι καί πλήρως εὐσταθοῦσιν. Ὑπάρχει ὃμως καί μία πολύ σοβαρά καί πολύ βαθυτέρα ἐξήγησις ἐπί πλέον τῶν ἐπιφανειακῶν, ἡ ὁποία, κατά τήν γνώμην τοῦ γράφοντος, παραβλέπεται εἰς τάς ἀναφοράς. Θεωρῶ ὃτι ἡ ἐξήγησις τῆς τουρκικῆς τακτικῆς εἶναι πολύ ἁπλῆ, ὃταν προσπαθήσῃ νά τήν ἐρευνήσῃ τις βαθύτερον. Ἡ ἐξήγησις ἒγκειται εἰς τήν ἐπίσημον ἀπόφασιν τήν ὁποίαν ἒλαβον οἱ σημερινοί ἡγέται τῆς τουρκίας, ὃπως ἡ χώρα των διαδραματίσῃ ἐπίσης εἰς τάς περιοχάς αὐτάς καί ἡγετικόν Ἰσλαμικόν ῥόλον. Εἶναι λοιπόν καί ἡ θρησκευτική πλευρά τῶν ζητημάτων. Δηλ. ὃπως ἀκολουθήσωσι τά φανατικά διδάγματα ταύτης, τοῦ Κορανίου, πρός ἐπίτευξιν τῶν ἀνόμων σκοπῶν.

Καί θά ἐξηγήσω πληρέστερον:

Ὁ τοῦρκος ἡγέτης Ἐρντογάν καί οἱ περί αὐτόν ἀποφασίσαντες νά ὀδηγήσωσι τήν τουρκίαν πρός τόν φανατικόν Ἰσλαμισμόν, ἒδειξαν φανερῶς πλέον τήν πίστιν των εἰς τήν ἀκραίαν Ἰσλαμικήν θρησκείαν καί διδασκαλίαν. Αἱ ἐνέργειαί των ἐβασίσθησαν καί συνεταυτίσθησαν φανερῶς πρός τάς ὁδηγίας καί τά διδάγματά της, ὡς ἀναφέρονται εἰς τό Κοράνιον τοῦ ἱδρυτοῦ Μωάμεθ. Κατά τάς ἀρχάς τῆς διοικήσεώς του ὁ Ἐρντογάν ἐκάλυπτε τεχνηέντως τόν φανατικόν Ἰσλαμισμόν του. Θά ἠδύνατο κάποιος ἁπλῶς νά ὑποπτευθῇ, ὃτι «ἲσως» νά ἦτο φανατικός ἰσλαμιστής ἀπό τήν στάσιν καί ἐμφανίσεις τῆς ἐνδύσεως τῆς συζύγου του. Ὃμως ὑπῆρχε πάντοτε ἡ ἀμφιβολία διά τόν ἲδιον. Αὐτά ὃμως τά τελευταῖα ἒτη μέ τήν μεγαλομανίαν πού τόν κατέλαβε καί τήν ἒκδηλον ἒχθραν του πρός τήν Ἑλλάδα, Κύπρον καί Ἀρμενίαν - Χριστιανικάς χώρας - τήν μετατροπήν τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῆς Μονῆς τῆς Χώρας εἰς Κωνσταντινούπολιν εἰς τζαμιά, ὡς καί ἡ στάσις του πρός τό Ἰσραήλ, μίαν Ἑβραϊκήν χώραν, ἠναγκάσθη νά ἀποβάλῃ πλήρως τό παλαιόν μετριοπαθές προσωπεῖον πού ἐπαρουσίαζεν. Οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπάρχει πλέον περί τῶν πεποιθήσεών του.

Πῶς αἱ φανατικαί πεποιθήσεις του ἐπηρεάζουσι τήν σημερινήν συμπεριφοράν του; Τάς ἀπαντήσεις εἰς τάς ἀλλεπαλλήλους ἐνεργείας τοῦ Ἐρντογάν εὑρίσκομεν ὁλοκάθαρα εἰς τάς Σούρας ἢ Σουράτας, ἢτοι τά 114 κεφάλαια τοῦ Κορανίου. Παραθέτω δέ εἰς τούς ἐκλεκτούς ἀναγνώστας τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ κάποια ἀποσπάσματα τά ὁποῖα εὑρίσκονται διεσπαρμένα εἰς τά διάφορα κεφάλαια τοῦ Κορανίου ἀναφερόμενα εἰς ἡμᾶς τούς Χριστιανούς - τούς ΑΠΙΣΤΟΥΣ - κατά τούς ὀπαδούς τοῦ Ἰσλάμ. «Ἂπιστοι» (infidèles) εἲμεθα ὃλοι ἡμεῖς οἱ ἂμεσοι γείτονές των, οἱ Ἓλληνες καί Ἀρμένιοι Χριστιανοί καί οἱ ἒμμεσοι γείτονες, οἱ Ἰσραηλῖται (Ἑβραῖοι), ἀλλά καί ἂλλαι πλέον ἀπομεμακρυσμέναι χῶραι, αἳτινες τούς γνωρίζουσι καλῶς καί τούς ἐναντιώνονται, ὡς ἡ Γαλλία, Αὐστρία κ.ἂ., τάς ὁποίας δέν παύει ὁλημερίς νά ἐξυβρίζῃ.

Ἂς ἀναγνώσωμεν τώρα ἀπό τάς Σούρας τά κάτωθι ἀποσπάσματα:

α) «Μήν τούς ἀφήσετε (τούς ἀπίστους) στιγμήν νά ἀναπαυθοῦν καί μή σταματᾶτε νά τούς καταδιώκητε μέχρι νά σᾶς παραδοθῶσι». Δέν εἶναι αὐτήν ἀκριβῶς τήν τακτικήν πού ἀκολουθεῖ σήμερον ὁ τοῦρκος πρόεδρος καί οἱ περί αὐτόν ἀνοίγοντες διαρκῶς καί νέα μέτωπα εἰς ὃλα τά μήκη καί πλάτη τῶν συνόρων τῆς τουρκικῆς ἐπικρατείας δημιουργοῦντες ποικίλας καί ἀλληλοδιαδόχους ἀπειλάς πρός τούς γείτονάς των, ὣστε κατά τήν ἂποψίν των νά τούς ἐξουθενώσωσι τελικῶς (συμφώνως πρός τό Κοράνιον) καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νά ἐξασθενήσῃ τήν ὑπομονήν, τήν ἀντοχήν καί τό ἠθικόν τῶν «ἀντιπάλων» του Χριστιανῶν, Ἑλλήνων καί ἂλλων; Αὐτή εἶναι ἡ συμβουλή τοῦ Μωάμεθ καί τήν ὁποίαν ἀκολουθεῖ ὁ Ἐρντογάν κατά γράμμα.

Συνεχίζω ὃμως καί μέ ἂλλας «συμβουλάς καί παροτρύνσεις» τοῦ Κορανίου:

β) «Σκοτώνετε τούς ἀπίστους παντοῦ, ὃπου θά τούς εὓρητε … σκοτώσετέ τους! Αὐτή εἶναι ἡ πρέπουσα ἀνταμοιβή τῶν ἀπίστων» (Σοῦρα Ἀρ. 2, Τίτλος Κεφαλαίου: Ἡ Ἀγελάδα (The Cow, La Vache), Παράγραφος 187).

γ) «Νά πολεμᾶτε (τούς ἀπίστους) … ἓως ὃτου δέν θά ὑπάρχῃ ἂλλη θρησκεία» (Σοῦρα 8, Τίτλος: Διανομή τοῦ Πλούτου ἀπό τόν Πόλεμον (δηλ. Τό Πλιάτσικον), The Spoils of War, Παράγρ. 40).

δ) «Ὃσοι … θυσιάζουν τούς ἑαυτούς των καί τήν περιουσίαν των στήν μάχην ὑπέρ τῆς πίστεως (Ἰσλαμικῆς), αὐτοί θά καταλάβωσι τήν ὑψηλοτέραν βαθμῖδα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί θά εἶναι μακάριοι». (Σοῦρα 9, Τίτλος: Ἡ Μετάνοια, The Repentance, Παράγρ. 73).

ε) «Θά ἐξαφανίσωμεν καί θά τιμωρήσωμεν σκληρά ὃλας τάς χώρας τῆς γῆς πρίν ἀπό τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως. Αὐτή εἶναι μία ἀπόφασις γραμμένη εἰς τό αἰώνιον βιβλίον τοῦ Θεοῦ (τό Κοράνιον). (Σοῦρα 17, Τίτλος: Τό Ταξείδι τῆς Νυκτός, The Night Journey, Le Voyage Nocturne, Παράγρ. 60).

στ) «Ἂπιστοι εἶναι ὃσοι λέγουν, ὃτι ὁ υἱός τῆς Μαρίας εἶναι Θεός». (Σοῦρα 5, Τίτλος: Ἡ Τράπεζα, The Table, Παράγρ. 19).

Εἰς τό Κοράνιον εἶναι διεσπαρμέναι πλεῖσται παρόμοιαι μισαλλόδοξαι «συμβουλαί» τοῦ Μωάμεθ ἐνατίον ἡμῶν τῶν «ἀπίστων» δι’αὐτούς Χριστιανῶν.

Τώρα, πιστεύω, γνωρίζομεν ὃλοι πολύ καλύτερον ποῦ ἱστάμεθα μέ τόν ἰσλαμιστήν ἡγέτην καί λοιπήν ἡγεσίαν τῆς τουρκίας, καί ποῖος εἶναι ὁ κινητήριος μοχλός τῶν φανατικῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ὃστις καθοδηγεῖ τά βήματα καί τάς σκέψεις των. Μάλιστα δέ ἒχουν καί «ἣσυχον» τήν συνείδησίν των, ὃτι ἀκολουθοῦσι τάς «νουθεσίας» τοῦ Προφήτου! Ὃμως ὁ Προφήτης εἶναι πλήρως ἒκνομος τῆς συγχρόνου κοινωνίας καί καταδικαστέος μέ αὐτάς τάς «συμβουλάς» του!

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Υ.Γ. Τό παρόν ἂρθρον δέν ἀναφέρεται εἰς τούς μή φανατικούς, εὐγενεῖς καί

καλοπροαιρέτους μωαμεθανούς, οἱ ὁποῖοι ἀποστρέφονται τήν βίαν, τήν ἀγριότητα

καί τήν στέρησιν τῆς ζωῆς καί ὑφαρπαγήν ξένων περιουσιῶν τῶν πλησίον των.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27/10/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA 

leivada_banner copy.png