ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Google

You are here: Πρωτοσέλιδο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝ.ΚΟΙΝΟ Λ. Κωνσταντινίδης: ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
Διαφήμιση
12/2020
M T W T F S S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
 
stamoulis photoshop.jpg
exofylloxartesteliko.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΣYΝΕΒΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Λ. Κωνσταντινίδης: ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

ΕκτύπωσηE-mail

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ ΗΘΙΚΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗΝ ΘΕΣΙΝ

Ἀναγιγνώσκομεν εἰς τόν Τύπον ἀπό τινων μηνῶν, ὃτι οἱ νέο-σουλτᾶνοι θέτουσι μετ’ ἐπιτάσεως θέμα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου, ἀρχίσαντες δέ πρό μερικῶν ἐτῶν ἀπό τά Ἲμια, ζητοῦσι τώρα καί τήν πλήρη κατοχήν καί κάποιων Νήσων τοῦ Αἰγαίου. Τό ἲδιον ἢρχισαν νά πράττωσιν ἐπιτηδείως καί εἰς τήν Κύπρον διά τήν Ἀμμόχωστον.

Διά τήν περίπτωσιν αὐτήν ἡ πλέον ἁρμόζουσα Κυπριακή λαϊκή ῥῆσις εἶναι ἡ κάτωθι: «ἀπ’ όν ἀντρέπεται ὁ κόσμος εν δικός του» (ἐκεῖνος πού δέν ἐντρέπεται θεωρεῖ ὃλον τόν κόσμον ἰδικόν του – ὃτι δηλ. τοῦ ἀνήκει!). Πράγματι, αὐτοί οἱ ἂνθρωποι ἒχασαν κάθε ἲχνος αὐτοσυνειδήσεως, ἐντροπῆς, παρόντος χρόνου καί πολιτισμένης συμπεριφορᾶς καί διακατεχομένοι ἐξ ἀμέτρου θράσους τολμοῦσι νά θέτωσι τοιαύτας ἀπαιτήσεις. Καί ἐξηγῶ:


Ἡ Ἱστορία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ἀπό τῆς καταλήψεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μέχρι καί τῶν καθ’ ἡμᾶς ἡμερῶν, δεικνύει περιτράνως ὃτι δέν ἀφήνουσι τίποτε ἀπείρακτον, ἀλλ’ ὡς μία ὀλέθρου λαῖλαψ παρασύρουσι καί καταστρέφουσι τά πάντα εἰς τό πέρασμά των. Τά μέσα πού χρησιμοποιοῦσιν εἶναι πολύ γνωστά: Αἱ μαζικαί δολοφονίαι, αἱ γενοκτονίαι, ἡ καταπίεσις καί ἡ ἐξολόθρευσις τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν τῶν περιοχῶν, ὡς καί αἱ δῃώσεις καί κατασχέσεις περιουσιῶν πού δέν τούς ἀνήκουσιν, τάς ὁποίας μέ τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον βάναυσον καί βάρβαρον τρόπον κατορθώνουν νά καταλάβωσιν. Εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν τά ἐδάφη καί τάς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καί πλείστων ἂλλων λαῶν. Πρός ἐπίτευξιν τῶν ἀνοσίων σκοπῶν των ἐφαρμόζουσιν ὃλους τούς ὃρους καί ὑποδείξεις τῶν «Λεξικῶν Βαρβαρότητος», πού ἐξ αἰτίας των φαίνεται ὃτι ἐδημιουργήθησαν καί αὐτά τά λεξικά! Μάλιστα δέ, ὡς διαπιστώνεται, αὐτήν τήν τακτικήν συνεχίζουσι νά ἐφαρμόζωσι καί νά ἀκολουθῶσι μέχρι καί σήμερον ἐκμοντερνίζοντες σύν τῷ χρόνῳ τόν τρόπον ἐκτελέσεως τῶν ὡς ἂνω «πονημάτων» των...

Εἶναι γνωσταί αἱ Τουρκικαί σφαγαί, δολοφονίαι καί διώξεις τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ἂλλων λαῶν ἀπό τῆς καταλήψεως τῶν ἐδαφῶν των τόν 15ον αἰῶνα καί ἐντεῦθεν, δηλ. ὃλους τούς ἒκτοτε αἰῶνας - ἀπό τοῦ 15ου μέχρι καί τοῦ 21ου αἰῶνος τῆς σήμερον. Κάποια παραδείγματα: Ποῖος λησμονεῖ τάς σφαγάς τοῦ Μωάμεθ καί τῶν ἂλλων σουλτάνων κατά τήν κατάληψιν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Τραπεζοῦντος κ.ἂ.; Ἀλλά καί τάς σφαγάς τοῦ 19ου αἰῶνος (1821), π.χ. τῶν 70.000 Χίων καί ἀκόμη ἐκείνας τῶν ἂλλων Ἑλληνικῶν Νήσων, ὡς τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαρῶν, τῆς Καρπάθου, Κάσου, Κερκύρας κ.ἂ., πλέον ἐκείνας πού διέπραξαν εἰς τήν κυρίως Ἑλλάδα; (Ἲδε τό ἂρθρον τοῦ γράφοντος εἰς ΑΛΗΘΕΙΑΝ, 7/9/2020, περί τῶν ἀπαισίων ἒργων τῶν ὀθωμανῶν πειρατῶν). Εἰς τό σημεῖον αὐτό, διά νά ἀντιληφθῶμεν τόν ἠθικόν ἐκπεσμόν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν τῆς σήμερον, πού δίδουν τά ὀνόματα τῶν πλέον αἱμοβόρων πειρατῶν καί ληστῶν εἰς τά πλοῖά των, ὁ γράφων παραθέτει ἓνα ἁπλοῦν παραλληλισμόν: Εἶναι ἀκριβῶς ὡς ἐάν π.χ. τά πολεμικά καί ἂλλα πλοῖα τῶν Ἀμερικανῶν νά φέρωσι σήμερον τά ὀνόματα τῶν ληστῶν τοῦ Far West: Billy the Kid κ.ἂ. καί τῶν μετέπειτα γκάγκστερ : Al Capone, Lucky Luciano, John Dillinger κ.ἂ.!...

Ἐπανερχόμενοι εἰς τό θέμα μας ποῖος λησμονεῖ τόν πρό 65 ἐτῶν ὂλεθρον καί βανδαλισμούς εἰς Κωνσταντινούπολιν κατά τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Πόλεως καί τῶν περιουσιῶν των, τήν 6ην Δεκεμβρίου, 1955, καί τήν μείωσιν τοῦ ἀνθοῦντος Ἑλληνικοῦ στοιχείου τῆς Βασιλεούσης εἰς μόνον 3500! κατοίκους σήμερον ἀπό τάς ἑκατοντάδας χιλιάδας πού ἂλλοτε τήν κατῴκουν; Ἀκόμη καί τάς νέας διώξεις καί γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων κατά τάς ἀρχάς τοῦ 20ου αἰῶνος εἰς Πόντον, εἰς Κιλικίαν τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἀσσυρίων εἰς τά ἀνατολικά ἐδάφη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀκόμη τόν μαζικόν ξεκληρισμόν τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου μας - 200.000 ἀθώων κατοίκων της ὑφαρπάζοντες τάς ἑστίας καί περιουσίας των τῷ 1974; Καί ἐφέτος ἀκόμη πρό 3 μηνῶν δέν ἐδίστασαν αὐτοί νά μετατρέψωσιν εἰς τζαμιά τά ἱερά μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας – τήν Ἁγίαν Σοφίαν καί τήν Μονήν τῆς Χώρας εἰς Κωνσταντινούπολιν; Γνωρίζομεν ἐξ ἂλλου καί τί ἒκαμαν καί εἰς τί μετέτρεψαν τάς ἐκκλησίας μας εἰς Κύπρον. Ἀφοῦ ἐσκότωσαν καί ἐπροσφυγοποίησαν τούς νομίμους Χριστιανικούς πληθυσμούς τῶν τόπων πού κατέλαβον, ζητοῦσι τώρα ὡς ἀδηφάγα θηρία νά καταβροχθίσωσι καί νέους τόπους! Ὀρέγονται τώρα τάς Νήσους τοῦ Αἰγαίου καί εἰς τήν Κύπρον μας τήν Ἀμμόχωστον καί τήν ΑΟΖ της…

Ἡ Εὐρώπη καί ἡ Ἀμερική καί ἡ λοιπή παγκόσμιος κοινωνία ὀφείλει, πιστεύω, νά προσέξῃ τό θέμα αὐτό ἰδιαιτέρως! Γνωρίζουσαι αἱ Χῶραι αὗται πολύ καλῶς πλέον τήν ἁρπακτικήν καί καταστρεπτικήν τῶν πάντων ἱστορίαν τῶν ἡγετῶν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, πρέπει νά τούς κλείσωσι «κατά πρόσωπον τάς θύρας πρός τήν Εὐρώπην», ἢτοι ἀφ’ ἑνός εἰς τό Αἰγαῖον καί τάς Νήσους του ὃσον ἀφορᾷ τήν Ἑλλάδα καί ἀφ’ ἑτέρου εἰς τήν Ἀμμόχωστον καί τήν ΑΟΖ ὃσον ἀφορᾷ τήν Κύπρον. Βεβαίως καί διά τάς ἐπεκτάσεις των εἰς Ἀσίαν. (Ἲδε Ναγκόρνο Καραμπάχ, Συρίαν, Ἰράκ). Ἡ ἱστορία των παρομοιάζεται κάλλιστα πρός ἓν ἰατρικόν δερματικόν νόσημα, τό «ἒκζεμα» ἢ τόν ἓρπην, πού κατατρώγει καί καταστρέφει τά πλησίον του ὑγιῆ κύτταρα τοῦ δέρματος καί προχωρεῖ διά νά καταστρέψῃ καί καταφάγει γειτνιάζοντα μέρη τοῦ ὑγιοῦς δέρματος. Ἢ, ὡς κακοήθης καρκῖνος, ὃστις κατατρώγει ἐσωτερικῶς τά ὑγιῆ ὂργανα τοῦ ὀργανισμοῦ. Δι’ αὐτό ἡ ἀπάντησις τῆς Εὐρώπης πρός τούς ἐπεκτατιστάς αὐτούς μόνον μία δύναται νά εἶναι, διότι ὀφείλει νά ἒχῃ ἢδη μάθει πλέον πολύ καλῶς τάς μεθόδους των. Μία εἶναι ἡ ἀπάντησις ἣτις τούς ἁρμόζει: «Οὒτε πού νά σκέπτωνται κἂν οἱ Τοῦρκοι σουλτᾶνοι τό Αἰγαῖον καί τήν λαβωμένην ἀπό αὐτούς Κύπρον»! Πρέπει νά τούς λεχθῇ εὐθαρσῶς, ὃτι πέραν τοῦ ἠπειρωτικοῦ ἐδάφους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῶν ἐφαπτομένων τῆς ξηρᾶς της παραλιῶν οὐδέν ἂλλο ἒδαφος ἢ θάλασσαν δικαιοῦνται νά κατέχωσι. Ἂλλως παραβιάζουσι ξένην ἰδιοκτησίαν (trespassing).

Ὀφείλει, πιστεύω, ἰδιαιτέρως νά προσέξωσι τήν στάσιν καί θέσιν των οἱ Ἀγγλοσαξωνικοί λαοί, ἡ Γερμανία (ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ) καί ἡ Ἀγγλία. Παρ’ ὃλην τήν γνωστήν ὑστερόβουλον δουλοπρέπειαν πού χρησιμοποιοῦσιν κατά κόρον οἱ ἡγέται τῶν τούρκων πρός ἐπίτευξιν τῶν ἀνοσίων σκοπῶν των καί ἡ ὁποία ὃμως δουλοπρεπής στάσις των τοῦ «ἒβετ ἐφέντιμ», ἡ ὁποία ἀρέσει καί κολακεύει πολύ τά ἒμφυτα αἰσθήματα «über Alles » τῶν Ἀγγλο-Σαξώνων, ἒχουσιν οὗτοι (οἱ Γερμανοί καί Ἂγγλοι) καθῆκον νά εἲπωσιν εὐθαρσῶς εἰς τούς Τούρκους: «Ἂλτ! Παραμείνατε εἰς τήν Χώραν σας, εἰς αὐτήν καί μόνον, καί μή παρέκει! Αὐτάς τάς ἐπεκτάσεις πού ἐπιδιώκετε δέν σᾶς τάς ἐπιτρέπομεν!»

Ἐφ’ ὃσον ὃλοι πλέον γνωρίζουσι τήν τακτικήν καί μεθόδους τῶν νέο-σουλτάνων, δι’ οἱανδήποτε ἐπεκτατικῆς φύσεως κίνησιν κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Παναρχαίων Ἑλληνικῶν Νήσων της εἰς τό Αἰγαῖον, ὡς καί εἰς τήν Κύπρον, θά βαρύνῃ ἐσαεί ὂχι μόνον τούς τούρκους πού διαπράττουσι τά ἐγκλήματά των, ἀλλά καί τούς ἰσχυρούς ἡγέτας καί τάς Χώρας τῆς Εὐρώπης κ.ἂ. καί ἰδιαιτέρως τάς ἂλλας δύο ἡγέτιδας εἰς Εὐρώπην Γερμανίαν καί Ἀγγλίαν, διά τήν παθητικήν ἀπραξίαν των πρός ἒμπρακτον ἀναχαίτισιν καί χαλιναγώγησιν τοῦ νέο-παρουσιασθέντος καί πάλιν ἐδαφικοῦ «ἐκζέματος» τῶν νεο-τούρκων.

Ἰδιαιτέρως δέ ἡ Γερμανία καί ἡ Κα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐνᾧ προσπαθεῖ, μέχρι τώρα ἐπιτυχῶς, νά σβέσῃ ἐκ τῆς μνήμης τῶν λαῶν τάς ὑπαρχούσας ἀκόμη παγκοσμίως ἀρνητικάς Χιτλερικάς ἐντυπώσεις τῆς ὑφηλίου ἐκ τοῦ Β΄ Παγκ. Πολέμου, καθ’ ὃτι ἐάν ἡ Γερμανία καί ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ δέν ἀντιδράσωσι δυναμικῶς καί μέ πυγμήν, ὡς ἀκριβῶς πράττει ἡ ὑφ’ ὃλας τάς ἀπόψεις ἀξιέπαινος Γαλλία, καί δέν συμπαρασταθῶσι πρός τάς ἀδικουμένας καί τάς ὑπό Τουρκικάς ἀπειλάς εὑρισκομένας σήμερον χώρας τῆς Ἑλλάδος καί Κύπρου (ὡς καί τάς ἂλλας εἰς Ἐγγύς καί Μέσην Ἀνατολήν) καί ἀφήσωσι τήν κατάστασιν νά ἐξελιχθῇ εἰς πραγματικήν τουρκικήν γάγγραιναν ἐναντίον τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου καί τῶν Ἑλλήνων κατοίκων των καί τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου καί τῶν ἂλλων ἐπηρεαζομένων χωρῶν, θά τούς βαρύνει ἐσαεί τό νέον αὐτό στίγμα τῆς βοηθείας καί ἀνοχῆς τῆς Χώρας των πρός τόν νέο-εμφανισθέντα εἰς τήν Εὐρώπην νέον ἐπεκτατικόν Χίτλερ, ὃστις ἐνεργεῖ ὑπούλως πρός ἀφανισμόν γειτονικῶν του λαῶν καί ὑφαρπαγήν τῶν ὑπαρχόντων τῶν χωρῶν αὐτῶν καί τῶν κατοίκων των. Κάθε νέον ἐπεκτατικόν βῆμα καί ἀπώλεια ζωῶν ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας, ἡ εὐθύνη θά βαρύνῃ καί τάς δύο ἂλλας ἡγέτιδας χώρας. Ἡ Γερμανία εἶναι αὐτήν τήν στιγμήν εἰς πολύ λεπτήν καί εὐάλωτον ἠθικήν θέσιν ἒναντι πρωτίστως τῆς ἰδίας τῆς συγχρόνου Ἱστορίας της καί πρέπει νά προσέξῃ σοβαρώτατα καί πολύ προσεκτικῶς τό θέμα τῶν νέο-τούρκων καί νά εἶναι καί ἰδιαιτέρως καί ἐμπράκτως αὐστηρά πρός αὐτούς διαχωρίζουσα αὓτη, καί ἡ Ἀγγλία βεβαίως, πλήρως καί εὐθαρσῶς τήν θέσιν των ἀπό ἐκείνην τῆς «φίλης» Τουρκίας. Ἡ πρόσφατος στάσις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας κ. Heiko Maas εἶναι πρός τήν ὀρθήν κατεύθυνσιν τῆς χώρας.

Ὃσον ἀφορᾷ δέ τήν Ἀγγλίαν, ἣτις κατά τήν Ἳδρυσιν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συνυπέγραψε μετά τῆς Ἑλλάδος καί Τουρκίας τήν Ἱδρυτικήν Συμφωνίαν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὁ καθείς σημειώνει παραξένους καταστάσεις. Ὡς ἀνεκοινώθη τότε εἰς τούς Κυπρίους πολίτας κατά τήν ὑπογραφήν τῆς Συμφωνίας, ἐν περιπτώσει παραβιάσεως τῆς Ἀσφαλείας καί Ἀκεραιότητος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου ἡ Ἀγγλία θά ἒχῃ τό δικαίωμα, ἒστω καί μόνη ἀκόμη, νά ἐπέμβῃ δυναμικῶς πρός προστασίαν τῆς Ἀκεραιότητος τοῦ συσταθέντος Κράτους. Θά πρέπῃ ἡ Ἀγγλία νά ἐξηγήσῃ, πιστεύω, εἰς ὃλους, πῶς ἀκριβῶς ἐννοεῖ τήν ὑπογραφήν της περί Ἀσφαλείας τῆς Νήσου εἰς τήν Ἱδρυτικήν Συμφωνίαν; Διότι βλέπομεν ἒκπληκτοι, οἱ ἁπλοῖ πολῖται, ὃτι ἀπό τοῦ 1974 καί ἐντεῦθεν (Τουρκική Εἰσβολή, κατάκτησις 1/3 τῆς Νήσου, παραβιάσεις ΑΟΖ τῆς Δημοκρατίας, Ἀμμόχωστος κ.ἂ.) καί μέ τήν παγκόσμιον κοινωνίαν σήμερον ἀνάστατον ἀπό τάς ἀλλεπαλλήλους Τουρκικάς παραβιάσεις τῆς ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ τῆς Νήσου, τήν Ἀγγλίαν νά παρακολουθῇ τά συμβαίνοντα εἰς Κύπρον ἐκ τοῦ μακρόθεν, παρ’ ὃλας τάς Βάσεις της ἐπί τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους, καί ὡς λέγεται εἰς τοιαύτας περιστάσεις «αὓτη νά σφυρίζῃ ἀδιάφορα!»

Ὁ Θουκυδίδης ἀναφέρει, ὃτι εἶναι πολύ μεγαλυτέρα ἡ εὐθύνη ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των, ἐνᾧ ἒχουσι τά μέσα καί τήν δύναμιν νά ἀποτρέψωσι μίαν δημιουργουμένην ἐμπόλεμον κατάστασιν, οὗτοι ἁπλῶς παρακολουθοῦσι οὐδέν πράττοντες πρός ἀποτροπήν της. Ἐξ ἂλλου θά πρέπῃ νά γνωρίζωσι καλῶς τήν σημασίαν τοῦ ὃρου τῆς Ποινικολογίας «Ψυχική Συνέργεια». Δηλ., ὡς ἐξηγεῖ εἷς διακεκριμένος Ἓλλην Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ποινικήν Εὐθύνην δέν φέρουσι μόνον οἱ δρᾶσται ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν, ἀλλά καί ὃσοι τήν ὣραν τῆς δράσεως τῶν ἐγκληματιῶν, παραμένουσι πλησίον ἀπαθεῖς καί ἂνευ ἀντιδράσεως ἒναντι τῶν συντελουμένων πρό τῶν ὀφθαλμῶν των ἐγκληματικῶν πράξεων.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Φωτογραφία: Στη γη της Κύπρου η ανοιχτή "πληγή" από τους Τούρκους

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/10/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA 

leivada_banner copy.png