Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ Ληξουρίου

Εκτύπωση

Παρασκευή, 04 Δεκέμβριος 2020 20:56

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 34η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

(Α΄76) την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:


1.«Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών(Ο.Ε.Υ) Δήμου Ληξουρίου

(άρθρο 10Ν 3584/2007).»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2.«Λήψη απόφασης για προτεινόμενα από την Π.Ι.Ν. έργα κατασκευής φραγμάτων

και λιμνοδεξαμενών καθώς και επικαιροποιήσεις μελετών»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3.«Έγκριση 16ης αναμόρφωσης-τροποποιήσεις προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου

οικ.έτους 2020(αριθμ.192/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,4/12/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA